Αίτηση για πιστοποίηση

Η πιστοποίηση αφορά:
Α. Μέλη της ΕΕΓΣΨ,
Β.που είναι οικονομικά τακτοποιημένα, και
Γ. που εμπίπτουν σε μια από τις τρεις κατηγορίες που περιγράφονατι στη σελίδα «Πιστοποίηση»

Το κόστος της πιστοποίησης είναι:
Α. εκατό ευρώ (100€) για την αρχική πιστοποίηση από την ΕΕΓΣΨ
Β. εικοσιπέντε ευρώ (25€) για την αρχική πιστοποίηση από την EABCT (απαιτείται πρώτα πιστοποίηση από ΕΕΓΣΨ)
Γ. εικοσιπέντε ευρώ (25€) για την επανα-πιστοποίηση από την ΕΕΓΣΨ
Δ. Το κόστος επανα-πιστοποίησης από την EABCT δεν έχει ακόμη καθορισθεί.

Οι υποψήφιοι για πιστοποίηση θα πρέπει:
Α.να συμπληρώσουν την αίτηση τους (κατεβάστε την από εδώ)
Β. να στείλουν την συμπληρωμένη αίτηση τόσο ηλεκτρονικά, όσο και ταχυδρομικά στα Γραφεία της ΕΕΓΣΨ
Γ. να αποστείλουν στα Γραφεία της ΕΕΓΣΨ κάθε έγγραφο / βεβαίωση (αντίγραφο και όχι το πρωτότυπο) που υποστηρίζει την αίτηση τους.

Η Επιτροπή Πιστοποίησης θα επικοινωνήσει μαζί τους για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή για να τους ανακοινώσει την σχετική με την πιστοποίηση απόφαση της.

Scroll to Top