Εκπαίδευση στη Θεραπεία Σχημάτων από την ΕΕΓΣΨ

Η Ελληνική Εταιρεία Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας (ΕΕΓΣΨ) διοργανώνει πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Θεραπεία Σχημάτων, σε συνεργασία με τον H. Alp Karaosmanoğlu, M.D., International Certified Trainer-Supervisor της International Society for Schema Therapy (ISST).

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Θεραπεία Σχημάτων της ΕΕΓΣΨ απευθύνεται σε  Ψυχολόγους και Ψυχίατρους που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Η τελική επιλογή των συμμετεχόντων πραγματοποιείται έπειτα από ατομική συνέντευξη κάθε ενδιαφερόμενου/ης και αφότου έχει προσκομιστεί ηλεκτρονικά α) βιογραφικό σημείωμα και 2) μία συστατική επιστολή. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις συνεντεύξεις, με βάση την ημερομηνία αποστολή αίτησης συμμετοχής, καθώς ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος.

Γλώσσα Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση στο σύνολό της, καθώς και οι κλινικές εποπτείες περιστατικών (εν μέρει ή στο σύνολο τους) θα διεξαχθούν στα Αγγλικά. Καθίσταται, ως εκ τούτου, απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.


*Οι συνεδρίες των εποπτευόμενων κλινικών περιστατικών μπορούν να διεξαχθούν στα Ελληνικά, καθώς παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης μετάφρασης στα Αγγλικά (αν κριθεί απαραίτητο για τις εποπτείες) μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση χωρίζεται σε έξι μέρη (Modules), τα οποία περιλαμβάνουν θεωρητική εκπαίδευση και βιωματική εξάσκηση τεχνικών και δεξιοτήτων. 

Module 1 

Workshop Name: Introduction to Schema Therapy Model

* Introduction to schema & mode concepts
* An overview of therapeutic strategies
* Therapeutic Relationship: Being a Schema Therapist
* Schemas, Coping Styles, and Modes
* Assessment: including interviews, imagery, and inventories
* Psychoeducation about needs and rights of children
* Temperamental Factors
* Clarifying Goals & Needs
* Conceptualizing a Case in Schema Terms and/or modes

Module 2

Workshop Name: Cognitive techniques Experiential techniques

* Application of cognitive techniques
* Using flash cards-schema diary
* Imagery & Imagery rescripting
* Linking Schemas with Early Childhood Experiences
* Limited Reparenting with Child modes, especially with the Vulnerable and Angry Child Modes
* Confronting Maladaptive Coping Modes, Parent Modes

Module 3

Workshop Name: Behavioral techniques Therapy Relationship

* Coping Styles
* Defining targets of change
* Prioritizing behaviors for pattern-breaking
* Using flash card, imagery, role-play and homework assignments
* Overcoming blocks to behavioral change

Module 4

Workshop Name: Schema Mode Work with Personality Disorders

* Limited Reparenting
* Empathic Confrontation
* Limit Setting
* Therapists Schemas: Dealing with obstacles in treatment when therapists’ schemas become activated with certain types of patients.
* Appropriate use of self-disclosure
* Antisocial Personality Disorder
* Obsessive-Compulsive Personality Disorder
* Dependent Personality Disorder

Module 5

Workshop Name: Borderline Personality Disorder

* Limited Reparenting
* Empathic Confrontation
* Limit Setting
* Therapists Schemas: Dealing with obstacles in treatment when therapists’
schemas become activated with certain types of patients.
* Appropriate use of self-disclosure
* Borderline Personality Disorder

Module 6

Workshop Name: Narcissistic & Child Schema Therapy

* Limited Reparenting
* Empathic Confrontation
* Limit Setting
* Therapists Schemas: Dealing with obstacles in treatment when therapists’
schemas become activated with certain types of patients.
* Appropriate use of self-disclosure
* Narcissistic Personality Disorder
* Introduction to Child Schema Therapy

Εκπαιδευτής Προγράμματος
H. Alp Karaosmanoglu, M.D

Ο Δρ.  Alp Karaosmanoglu είναι ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής με έδρα την Κωνσταντινούπολη. Είναι πιστοποιημένος θεραπευτής σχημάτων και εκπαιδευτής, ενώ υπήρξε Πρόεδρος της International Society of Schema Therapy (ISST). Έχει συμβάλει εξαιρετικά στη θεραπεία σχημάτων, ιδίως στην έρευνα της δομής των θεμελιωδών της εννοιών: αναγκών, σχημάτων, μηχανισμών αντιμετώπισης και επιπέδων λειτουργίας. 

Είναι επίσης ιδρυτής των Εκδόσεων PsikoNET, ενός εκδοτικού οίκου που εξειδικεύεται σε βιβλία για τη θεραπεία σχημάτων. Ο Δρ. Καραοσμανόγλου είναι ο συγγραφέας των βιβλίων “Something Bad Will Happen – The Pincer of Worry: Anxiety and Conscience” και “I Want It All I Want It Now – A New Approach to the Impulsive and Self-Aggrandizing Behaviors”. Συνεχίζει να διευθύνει προγράμματα εκπαίδευσης διεθνώς και μέχρι σήμερα έχει εκπαιδεύσει στη θεραπεία σχημάτων πάνω από 3000 επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Διάρκεια Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε τρία διήμερα (Σάββατο & Κυριακή, 09:30 – 17:30), στις εξής ημερομηνίες:

Κόστος Εκπαίδευσης

Το κόστος της θεωρητικής εκπαίδευσης ανέρχεται στα 1500 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις των πεντακοσίων (500) ευρώ. Η εγγραφή των επιλεγμένων συμμετεχόντων και δέσμευση της θέσης τους στο πρόγραμμα θεωρείται έγκυρη μόνο μετά την προκαταβολή της πρώτης δόσης διδάκτρων (500 ευρώ), και αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης, εντός δέκα (10) ημερών από την ενημέρωση της επιλογής των συμμετεχόντων. Προθεσμία καταβολής της δεύτερης δόσης είναι η 1η Μαίου 2024 και προθεσμία καταβολής της τρίτης δόσης η 1η Ιουνίου 2024. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του ποσού, η θέση αποδεσμεύεται και ενημερώνεται το επόμενο κατά σειρά ενδιαφερόμενο άτομο. 

Το κόστος εποπτειών ανέρχεται στα 60 ευρώ ανά εποπτεία και καταβάλλεται σε μηνιαία βάση, με την έναρξη της εποπτευόμενης ανάληψης κλινικών περιστατικών. 

Πρόγραμμα Εποπτειών  

Basic Level 

Για το βασικό επίπεδο εκπαίδευσης στη Θεραπεία Σχημάτων (Basic Schema Therapist), είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση 20 ωρών εποπτείας, σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση, με επόπτη/ρια που θα οριστεί για κάθε εκπαιδευόμενο/η. Απαραίτητη για την έναρξη των εποπτειών είναι η ολοκλήρωση της θεωρητική εκπαίδευσης. Η διάρκεια της εποπτείας πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος. 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος εποπτειών στη Θεραπεία Σχημάτων, ο/η εποπτευόμενος/η πρέπει να χρησιμοποιήσει το μοντέλο και να εποπτευθεί σε δύο (2) κλινικά περιστατικά, ένα εκ των οποίων να φέρει διάγνωση Διαταραχής Προσωπικότητας. Ο ελάχιστος αριθμός συνεδριών για κάθε περιστατικό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 25 συνεδριών, ενώ στο σύνολο των δύο εποπτευόμενων περιστατικών πρέπει να συμπληρωθούν τουλάχιστον 80 συνεδρίες. 

Για την πιστοποίηση από την ISST, ακολουθώντας την προβλεπόμενη από την ISST διαδικασία, ο/η εποπτευόμενος/η πρέπει να παραδώσει μία ηχογραφημένη συνεδρία μαζί με το έντυπο κατανόησης περιστατικού (Case Conceptualization). Η ηχογραφημένη συνεδρία θα αξιολογηθεί από ανεξάρτητο βαθμολογητή, και πρέπει να λάβει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 4 για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος εποπτειών. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση κριθεί μη επιτυχής, ο/η εποπτευόμενος/η πρέπει να αποστείλει νέα ηχογραφημένη συνεδρία μετά την πάροδο τουλάχιστον ενός μήνα. Το κόστος βαθμολόγησης της συνεδρίας ανέρχεται στα ογδόντα (80) ευρώ κάθε φορά και βαρύνει τον/την εποπτευόμενο/η.

Advanced Level

Για το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης στη Θεραπεία Σχημάτων (Advanced Schema Therapist), είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση 40 ωρών εποπτείας (20 ώρες του Basic Level και 20 επιπρόσθετες για το Advanced Level), σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση, με επόπτη/ρια που θα οριστεί για κάθε εκπαιδευόμενο/η. Απαραίτητη για την έναρξη των εποπτειών είναι η ολοκλήρωση της θεωρητική εκπαίδευσης. Η διάρκεια της εποπτείας πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος. 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος εποπτειών στη Θεραπεία Σχημάτων, ο/η εποπτευόμενος/η πρέπει να χρησιμοποιήσει το μοντέλο και να εποπτευθεί σε τέσσερα (4) κλινικά περιστατικά, ένα εκ των οποίων να φέρει διάγνωση Διαταραχής Προσωπικότητας. Ο ελάχιστος αριθμός συνεδριών για κάθε περιστατικό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 25 συνεδριών, ενώ στο σύνολο των τεσσάρων εποπτευόμενων περιστατικών πρέπει να συμπληρωθούν τουλάχιστον 160 συνεδρίες. 

Για την πιστοποίηση από την ISST, ακολουθώντας την προβλεπόμενη από την ISST διαδικασία, ο/η εποπτευόμενος/η πρέπει να παραδώσει δύο ηχογραφημένες συνεδρίες μαζί με τα έντυπα κατανόησης περιστατικού (Case Conceptualization). Οι ηχογραφημένες συνεδρίες θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητο βαθμολογητή, και πρέπει να λάβουν βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 4,5 για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος εποπτειών. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση κριθεί μη επιτυχής, ο/η εποπτευόμενος/η πρέπει να αποστείλει νέες ηχογραφημένες συνεδρίες μετά την πάροδο τουλάχιστον ενός μήνα. Το κόστος βαθμολόγησης της συνεδρίας ανέρχεται στα ογδόντα (80) ευρώ κάθε φορά και βαρύνει τον/την εποπτευόμενο/η.

Χρονικοί Περιορισμοί

Κάθε εκπαιδευόμενος/η έχει προθεσμία τριών (3) ετών, από τη στιγμή ολοκλήρωσης της θεωρητικής εκπαίδευσης για να ολοκληρώσει το σύνολο των εποπτειών και να υποβάλει την αίτησή του/της για πιστοποίηση. 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Όνομα
Field is required!
Field is required!
Επώνυμο
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Τηλέφωνο
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
Διεύθυνση
Field is required!
Field is required!
Πόλη
Field is required!
Field is required!
Τ.Κ.
Field is required!
Field is required!

Επαγγελματικά Στοιχεία

Ιδιότητα*
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Υποχρεοτικό πεδίο
Έχετε κλινική εμπειρία;*
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Υποχρεοτικό πεδίο
Έχετε εκπαιδευτεί σε κάποια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση;*
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Υποχρεοτικό πεδίο
Βιογραφικό Σημείωμα *
Field is required!
Field is required!
Παρακαλούμε να επισυνάψτε το βιογραφικό σας σημείωμα. Το αρχείο θα πρέπει να είναι σε μορφή .pdf και μέγεθος έως 3MB.
Upload your documents...
Field is required!
Field is required!
Έχετε άδεια άσκησης επαγγέλματος;*
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Υποχρεοτικό πεδίο
Στην παρούσα περίοδο εργάζεστε ως ψυχοθεραπευτής / ρια;*
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Υποχρεοτικό πεδίο
Συστατική Επιστολή*
Field is required!
Field is required!
Παρακαλούμε να επισυνάψτε μία (1) συστατική επιστολή από κάποιον επαγγελματία που έχει συνεργαστεί μαζί σας και γνωρίζει τη δουλειά σας. Το αρχείο θα πρέπει να είναι σε μορφή .pdf και μέγεθος έως 3MB.
Upload your documents...
Field is required!
Field is required!
Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχονται είναι ακριβείς.*
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Υποχρεοτικό πεδίο
Εγγραφή στο Newsletter*
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Υποχρεοτικό πεδίο
Scroll to Top