Εκπαίδευση στη Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία (ΓΣΘ)*

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΣΘ ΤΗΣ ΕΕΓΣΨ

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη ΓΣΘ διαμορφώθηκε με βάση τις συστάσεις/ απαιτήσεις της European Association of Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα κριτήρια (Training Standards) ενός αναγνωρισμένου από την EABCT εκπαιδευτικού προγράμματος. Η ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης στη ΓΣΘ πιστοποιείται τόσο από την ΕΕΓΣΨ, όσο και από την EABCT.

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας και ειδικότερα σε 1) ψυχολόγους, 2) ψυχιάτρους, 3) ψυχιάτρους παιδιών και εφήβων, 4) ειδικευόμενους στην ψυχιατρική και ψυχιατρική παιδιών και εφήβων, 5) τελειόφοιτους/ες Τμημάτων Ψυχολογίας, με την προϋπόθεση ότι μέχρι την ολοκλήρωση του Πρώτου Έτους εκπαίδευσης στη ΓΣΘ θα έχουν πάρει το πτυχίο τους και την άδεια ασχήσεως επαγγέλματος. Η παρακολούθηση του προγράμματος απαιτεί από όλους τους συμμετέχοντες την ανάλογη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα έχει τριετή διάρκεια. Το κύριο βάρος της εκπαίδευσης εστιάζει στη διάρκεια του Α και Β έτους στη θεωρητική προετοιμασία, ενώ κατά τη διάρκεια του Β έτους και έπειτα στην κλινική εκπαίδευση (εποπτεόμενη κλινική πρακτική) με την ανάληψη προοδευτικά αυξανόμενης δυσκολίας περιστατικών. Η θεωρητική εκπαίδευση συνεχίζεται στο Γ έτος.

Τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται κυρίως με τη μορφή σεμιναρίων, όπου παρουσιάζουν οι διδάσκοντες του προγράμματος, αλλά και οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν εκ περιτροπής επιλεγμένα άρθρα και κεφάλαια βιβλίων της σχετικής βιβλιογραφίας. Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη, καθώς η βιβλιογραφία είναι κυρίως στην αγγλική γλώσσα. Η σεμιναριακή μορφή της εκπαίδευσης δίνει στους εκπαιδευόμενους όχι μόνο την ευκαιρία της εξοικείωσής τους με την αγγλική βιβλιογραφία και ορολογία, αλλά ανταποκρίνεται και στο κριτήριο των πολλών προσωπικών ωρών μελέτης που απαιτεί η EABCT. (Training standards).


 *ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

 

Στη διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσης γίνεται επίσης παρουσίαση περιστατικών από μια ποικιλία ψυχικών διαταραχών, όπως επίσης και το ανάλογο παίξιμο ρόλων (role-play). Οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται, με αυτό τον τρόπο μεταξύ των άλλων, και  έτσι με την κλινική διαγνωστική συνέντευξη, τη θεραπευτική σχέση και τη θεραπευτική διαδικασία της ΓΣΘ.

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  ΘεωρητικάWorkshopsΘεραπείαΕποπτεία διαγνωστικής διαδικασίαςΕποπτεία θεραπευτικής διαδικασίας
Ά έτος16040
Β’ έτος160401505050
Γ΄ έτος40401505050
Σύνολο360120300100100
Σύνολο θεωρητικής εκπαίδευσης: 610 ώρες. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι 360 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και τουλάχιστον 250 ώρες ατομικής ή ομαδικής μελέτης, προετοιμασίας σεμιναρίων, ερευνητικών εργασιών, καθ’όλη τη διάρκεια της τριετούς εκπαίδευσης.
Σύνολο επίβλεψης σε αξιολόγηση και θεραπεία: 200 ώρες
Σύνολο κλινικής εκπαίδευσης (πλην της εποπτείας): 420 ώρες

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Αναφορικά με την εποπτευόμενη κλινική άσκηση, οι εκπαιδευόμενοι/ες είναι υπεύθυνοι/ες για την εύρεση κατάλληλων θεραπευτικών περιστατικών για την εποπτευόμενη κλινική τους άσκηση. Όσοι από τους συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση σε κατάλληλα θεραπευτικά περιστατικά (από γραφείο, ιατρείο, Κέντρο Υγείας κ.ο.κ.) μπορούν να αναλαμβάνουν τα περιστατικά τους από αυτές τις πηγές, και να λαμβάνουν την εποπτεία τους από τους πιστοποιημένους επόπτες της ΕΕΓΣΨ. Η ΕΕΓΣΨ δεν μπορεί να διασφαλίσει τη δυνατότητα εύρεσης περιστατικών στους εκπαιδευόμενους οι οποίοι δεν ιδιωτεύουν ή δεν απασχολούνται σε δομές που παρέχουν ψυχοθεραπευτικό έργο. Εντούτοις, η ΕΕΓΣΨ συνεργάζεται με επιλεγμένους φορείς στη Θεσσαλονίκη, όπως το Κέντρο Συμβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών (ΚΣΣΦ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας (ΕΕΦΑΨ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, ή το Κέντρο Συμβουλευτικής και Θεραπείας “Ψυχική Υγεία” (πρόγραμμα Προσιτής Ψυχοθεραπείας), σε μια προσπάθεια να διευκολύνει την εύρεση κατάλληλων περιστατικών για του εκπαιδευόμενους της. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή δεν μπορεί να καλύψει όλους τους ενδιαφερόμενους και εξαρτάται αυστηρά από τη διαθεσιμότητα θέσεων για πρακτική στις παραπάνω δομές, καθώς και απο την προσέλευση περιστατικών σε αυτές τις δομές. 

Η επιλογή των περιστατικών γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τον εκάστοτε επόπτη ή επόπτρια, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ενδείξεις για ΓΣΘ, στο επίπεδο των κλινικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων και στο στάδιο της πρακτικής τους εκπαίδευσης (βαθμιαία ανάληψη πιο απαιτητικών περιστατικών).

Scroll to Top